امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

 مشبک کاری(Perforation) عملی است که در صنعت حفاری استفاده میشود. این عمل جهت سوراخ کردن لوله جداری برای عبور جریان سیال از مخزن به درون ستون چاه میباشد.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

مکانیزم آسیب سیالات مشبک کاری، مشابه سیالات تکمیل چاه است. سیالات مشبک کاری در کانال های مشبک با مخزن در تماس هستند، لذا باید ارزیابی شوند تا متناسب با سنگ و سیالات مخزن باشند.