امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

صنعت نفت و گاز از جمله صنایع سرمایه بر جهان است که معمولاً دولت ها به تنهایی از عهده تأمین منابع مالی توسعه این صنعت برنمی آیند.

لذا کمپانی هاي بزرگ نفتی جهان از دیرباز حضور گسترده اي در بخش هاي مختلف صنعت نفت و گاز کشورهاي تولید کننده داشته اند.

به طور کلی اصول حاکم بر قراردادها فارغ از نوع قرارداد می باشد که در اغلب قراردادهاي نفتی حال حاضر جهان مورد توجه واقع می شوند. قبل از انعقاد قرارداد مراحلی تحت عنوان چگونگی نحوه اعطاء قرارداد مطرح می باشد و پس از آن جهت عقد قرارداد نکات دیگري در نظر گرفته می شود؛ نوع نفت خام وگاز و نحوه دستیابی به آنها، عمر پروژه هاي نفتی وگازي، قیمت منابع هیدروکربوري، تکنولوژي، مناسبات سیاسی و قوانین حاکم بر کشورهاي صاحب ذخایر نفتی و گازي از جمله عواملی است که ممکن است شکل خاصی از قرارداد را ایجاد نماید.

عملیات های خشکی و دریایی

عملیات هاي نفت و گاز به دو دسته خشکی و دریا تقسیم می شوند. قراردادها نیز با توجه به این دو گروه تقسیم بندي می شوند. عملیات هاي خشکی به مجموعه عملیات هایی اطلاق می شوند که بر روي خشکی انجام می شوند درحالیکه عملیات هاي دریایی در دریا و در میان بستر آبها انجام می شوند.

عملیات هاي دریایی از عملیات هاي خشکی به دلیل نوع تجهیزات و ساختمان مورد نیاز حفاري گرانتر می باشد. حفاري در آبهاي عمیق از حفاري در قسمت هاي کم عمق مشکل تر است چراکه از نظر فنی بنا کردن سکوها بسیار سخت تر می باشد. در اینگونه قراردادها با اعمال مشوق هاي مالی (به طور مثال کاهش مالیات ) براي این عملیات ها و مراحل تولیدي که پیچیده تر، ریسک پذیرتر و هزینه برتر براي پیمانکار می باشد، انگیزه هایی براي عقد قرارداد ایجاد می نمایند. بررسی هاي انجام شده تا سال 2012 نشان می دهد که با افزایش قیمت نفت، براي شرکت ها ي نفتی جهت سرمایه گذاري در کشورهاي میزبان در عملیات هاي با عمق زیاد اقتصادي تر شده است. پیشرفت تکنولوژي نیز نقش بسزایی داشته است.

منابع متعارف و غیر متعارف:

فرق بین عملیات هاي متعارف و غیرمتعارف نفت و گاز به روش، سهولت و دشواري و هزینه هاي همراه با استخراج هیدروکربنها برمی گردد. استخراج نفت از منابع متعارف براي چاه هاي مرسوم نفتی بکار می رود و نامتعارف براي منابعی که تنها با روشها و تکنولوژي هاي نوین که اجازه دسترسی به ذخایر غیرقابل دسترس تر می دهند، مثل نفت شیل و نفت ماسه بکار می رود. منابع گازي متعارف معمولاً منابعی هستند که گاز آنها در سازندهاي صخره اي (سنگی ) به تله افتاده اند و استخراج آنها آسان می باشد و نامتعارف، در بستري از شن و ماسه هستند شامل shale gas و gas hydrates ،coal bed methane ، tight gas که حفاري براي منابع نامتعارف گاز در مقایسه با متعارف آن گرانتر می باشد. تولید از منابع گازي نامتعارف، اخیراً، به دلیل پیشرفت سریع تکنولوژي رشد زیادي داشته است.

قیمت نفت و گاز:

قیمت حامل ها یکی از عوامل تعیین کننده است . نفت و گاز در قیمت هاي متفاوتی در کل جهان فروخته و خریداري می شوند. اگرچه قیمتها با استانداردهاي معمول ارزیابی مورد مقایسه قرار می گیرند. براي این منظور براي نفت (West Texas Intermediate) WTI یا Brent Crude استفاده می شود و برای گاز Henry Hubb متداول است . این ارزیابی مقایسه اي، تعیین کننده قیمت هاي نفت و گازي که در هر کجاي جهان تولید می شوند، می باشد.

قیمت های آینده:

سؤال و بحث مهم در بستن قراردادها، این است که قیمت آینده هیدروکربن ها چه مقدار خواهد بود؟ متأسفانه، جواب ساده و قطعی براي این سؤال وجود ندارد. این که قیمت نفت چه مقدار خواهد بود موضوع بحث در مذاکرات است در این خصوص عواملی چون مصرف جهانی نفت، الگوهاي رشد اقتصادي، بدعت ها و نوآوري هاي تکنولوژی کی و سیاست هاي پویا در کشورهاي تولید کننده نفت مطرح می شود. عدم قطعیت در تعیین قیمت نفت موضوعی است که هم پیم انکار و هم کشورهاي صاحب ذخایر مطلع هستند. آنها سعی در تخمین قیمت ها در سیستم هاي مالی و قراردادهاي نفتی دارند بطوریکه از شرایط مطلوب بازار سود برده و همچنین از تغییر شرایط ایمن باشند.

عمر و زمان پروژه های نفتی و گازی:

منابع نفتی و گازي همیشگی نیستند بلکه تجدیدناپذیر هستند. بنابراین اصولاً تصمیم گیري در خصوص عمر پروژه هاي نفتی و گازي قسمت کلیدي در قراردادهاي نفتی است که قرار است بنا شوند معمولاً عمر پروژه را از ابتدا تا انتها تحت عنوان مراحل ذیل در نظر می گیرند:

·         اکتشاف: پیداکردن منابع در مرحله اول

·         توسعه: توسعه زیرساخت هاي منابع نفتی

·         تولید: هیدروکربن هایی که کشف شده اند تولید می شوند

·         تخلیه: وقتی منابع تمام می شوند و میادین تخلیه می شوند

طبقه بندی سیستم های اصلی مالی:

1.        Concessionary (royalty/tax): امکان مالکیت خصوصی معادن نفتی/گازي را می دهد.

2.        Contractual: دولت (میزبان) مالک ذخایر باقی می ماند.

1.2    Service Contracts: شرکتهاي نفتی پاداش نقدي دریافت می کنند.

2.2    Production Sharing Contracts: شرکتهاي نفتی پاداش براساس تولید نفت خام/ گاز و یا محصولات آنها دریافت می کنند.

نیازهای حیاتی کشورهای در حال توسعه:

·         Know how: دسترسی به تکنولوژي، سازماندهی، مهارت نیروي انسانی، تأسیس و تخصص در سخت افزار صنعت نفت

·         Capital: دسترسی به بودجه هاي سرمایه اي براي توسعه

·         Market: دسترسی به بازارهاي خارجی براي صادرات نفت و گاز

 

 

 ادامه دارد ..........................

محبوب ترین ها

خواص سنگ مخزن 15 ارديبهشت 1395 8
اسیدکاری 21 تیر 1395 5
نمودارگیری چاه 11 مرداد 1395 4
خواص سنگ مخزن 23 تیر 1395 3
تکمیل چاه 02 تیر 1395 3

پربازدیدترین مطالب

آخرین مطالب گروه

مطالب مرتبط

732
اقتصاد و مدیریت