ژئوشیمی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

مطالعه ژئوشیمیایی میدان اهواز در زمینه نفت موجود در مخزن بنگستان و نیز بررسی سنگ منشا احتمالی برای نفت مخازن بنگستان و آسماری انجام و برای بررسی قابلیت نفت زایی سازند پابده نمونه های حفاری ۱۱ چاه از این میدان تجزیه و تحلیل ژئوشیمیایی شد.

 

نتایج آن آزمایشات بیانگر مطالب زیر می باشد:

•         در سازند پابده در میدان اهواز غنای مواد آلی دیده می شود، ولی به دلیل این که در بخش های عمده میدان اهواز این سازند به مرحله بلوغ نرسیده است، به ندرت در نفت زایی شرکت کرده است. با این حال در بخش غربی میدان اهواز به دلیل بلوغ بیشتر، سازند مذکور سازند مذکور وارد محدوده زایش هیدروکربن شده است. دلایل بلوغ بیشتر سازند پابده در این بخش بر اساس مطالعات زمین شناسی، ژئوشیمیایی و وجود گرادیان حرارتی بالاتر در این بخش از میدان وجود سیستم های شکستگی بیشتر و در نتیجه انتقال بهتر حرارت اند.

•         مطالعه تاریخچه تدفین و حرارتی در میدان اهواز نشان می دهد که سازند پابده بر اساس نتایج بازسازی تاریخچه تدفین در محدوده نا بالغ تا اوایل مرحله بلوغ است و مهاجرت نفت در بخش بالغ سازند از حدود ۳ میلیون سال ویش آغاز شده است و فاز اصلی چین خوردگی زاگرس، که در اپاخر دوره زمین شناسی میوسن-پلیوسن رخ داده، سبب شکستگی مخازن آسماری , بنگستان شده و در نتیجه به مهاجرت نفت از سنگ پابده کمک کرده است.

•         مطالعات ایزوتروپی بیانگر این واقعیت اند که ترکیب ایزوتروپی نمونه های نفت چاه های ۲۶۵،۲۹۲ و ۳۶۶ میدان اهواز به طرف موقعیت نفت های مشتق شده از سازند پابده مقداری انحراف نشان می دهد که این احتمال را نشان می دهد که در این چاه ها اندکی آمیختگی بین نفت های سازند کزدمی با نفت های سازندهای جوان تر مانند پابده وجود دارد.

 

•        همان طور که اشاره شد، شواهد موجود در مطالعات سازند پابده در میدان اهواز بیانگر بلوغ بیشتر این سازند در بخش غربی میدان اهواز و زایش نفت این سازند هستند. نفت زاییده شده از سازند پابده با نفت های مشتق شده از کژدمی از راه شکستگی ها به مخزن بنگستان وارد و مخلوط و این پدیده سبب به هم خوردن تعادل شیمیایی در این بخش از مخزن  و ایجاد رسوبات آسفالتین شده است و به علت همین رسوب مقدار آسفالتین محلول در نفت چاه های بخش غربی کاهش یافته و نفت سبک تر به نظر می رسد.

محبوب ترین ها

خواص سنگ مخزن 15 ارديبهشت 1395 8
اسیدکاری 21 تیر 1395 5
نمودارگیری چاه 11 مرداد 1395 5
خواص سنگ مخزن 23 تیر 1395 3
فرازآوری مصنوعی 15 ارديبهشت 1395 3

پربازدیدترین مطالب

آخرین مطالب گروه