ژئوشیمی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

رسوب گذاری وسیع در طی دورانهای مختلف زمین شناسی سبب شده است که رسوبات غنی از مواد آلی در منطقه خلیج فارس نهشته و ذخایر هیدروکربوری قابل ملاحضه ای تشکیل شود.

یکی از اهداف مطالعات ژئوشیمیایی در اکتشاف نفت، شناسایی سنگ مادر مولد نفت، ارزیابی توانایی هیدروکربوزایی آنها و کورولیشن میدان های نفتی و سنگهای مادر و بررسی سیستم های نفتی است.

در همین راستا نفت میدان های نفتی بخش غربی خلیج فارس به همراه سنگ مادرهای احتمالی دوران دوم و سوم بررسی شدند. در این «طبقه بندی ژئوشیمیایی نفت میدان های غربی خلیج فارس» که با هدف شناسایی سنگ منشأ و طبقه بندی ژنتیکی آنها انجام شده است، تاریخچه تدفین رسوبات با روش های مختلف ژئوشیمیایی مورد مطالعه قرار گرفته است. میدان های مورد مطالعه شامل میدانهای ابوذر، نوروز، بهرگانسر، هندیجان، فروزان و دورد بوده که براساس پارمترهای مختلف مورد مطالعه به ٢ گروه کلی تفکیک شده اند.

گروه اول شامل نفت میدانهای هندیجان، بهرگانسرو ابوذر است. این گروه از نفتها با توجه به پارامترهای ژئوشیمیایی از سنگ مادر شیلی با سن ژوراسیک بالایی تا کرتاسه پایینی مشتق شده اند. گروه دوم مشتمل بر نفت میدانهای درود، فروزان و نوروز است که از رسوبات کربناته با سن قدیمتر منشا گرفته اند.

نتایج حاصل از مطالعه بیومارکرها و نتایج بدست آمده از سلیر روش های ژئوشیمیایی به منظور مطالعه منشا، محیط رسوبی، فرآیندهای دیاژنز و کاتاژنز، مهاجرت و آلتراسیون های ثانویه تلفیق شدند که در این بررسی پیامد بیومارکری نفتها نشان می داد سنگ مادر نفت گروه اول دارای لیتولوژی شیلی و سنگ مادر نفتهای گروه دوم دارای لیتولوژی مارنی آهکی است. 

بر این اساس مطالعات ژئوشیمایی و مدلینک تاریخچه تدفین حوضه رسوبی، سازند گرو بهترین کاندید برای سنگ مادر مولد نفت میدان های نفتی گروه نخست و سازند مارنی آهکی سورمه یا معادل های آن در بخش عربی خلیج فارس بعنوان سنگ مادر نفتهای گروم دوم است.

محبوب ترین ها

خواص سنگ مخزن 15 ارديبهشت 1395 8
اسیدکاری 21 تیر 1395 5
نمودارگیری چاه 11 مرداد 1395 5
خواص سنگ مخزن 23 تیر 1395 3
فرازآوری مصنوعی 15 ارديبهشت 1395 3

پربازدیدترین مطالب

آخرین مطالب گروه