امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

در بسیاري از شرایط، کاهش تراوایی بهدلیل آسیب بیولوژیکی دیرتر از اثرات و آسیب هاي ناشی از حفاري و تکمیل چاه که بلافاصله ظاهر شده و تاثیرگذاراند آغاز می شود. 

به آسیب بیولوژیکی سازند آنچنان که باید توجه نشده است.

انواع باکتريها 

آسیب بیولوژیکی سازند می تواند به دلیل سازوکارهاي عملیاتی متعدد و در اثر ورود، رشد و انتشار باکتري هاي متنوع در محیط متخلخل باشد. باکتري هاي فعال در محیط متخلخل معمولا به دو دسته تقسیم می شوند: باکتري هاي هوازي که براي زنده ماندن و رشد در سنگ پیوسته نیازمند منبع اکسیژن محلول هستند و باکتري هاي غیرهوازي که به اکسیژن محلول نیاز ندارند. به طور کلی آسیب ناشی از باکتري هاي هوازي به حالاتی مربوط است که جریان مداوم اکسیژن محلول به چاه تزریق میشود(مانند فرآیند تزریق آب یا دفع پساب).

مشکلات ناشی از باکتري هاي غیرهوازي شایع ترند. این نوع باکتري ها می توانند در فرآیند تزریق آب نیز وجود داشته باشند، ولی بیشتر در شرایطی رشد می کنند که منبع دائمی آب تزریقی وجود ندارد و باکتري ها هنگام حفاري، تکمیل چاه و انگیزش به سنگ وارد شده اند. مشکلات ناشی از باکتري ها می توانند تاخیري باشند و اشتباه امروز ممکن است چند سال بعد، هنگامی که آسیب بسیار شدید و فراگیر شود، آشکار شود و چاره کردن اقتصادي آن دیگر ممکن نباشد.

هنگام تزریق سیال پایه آبی به سازند باید فوق العاده احتیاط کرد و از عدم ورود هر گونه باکتري همراه آن به سازند مطمئن شد. این چنین میکروارگانیسم هایی می توانند در هر دو نوع آب شیرین و شور حضور داشته باشند و در محیط هاي رودخانه اي، تالابی و آبهاي زیرزمینی نیز وجود دارند. پیش از تزریق، این میکروارگانیسم ها معمولا در نواحی راکد و ساکن سیستم بیشتر جمع می شوند که براي نمونه میتوان به ته گودال ها یا مخازن فلزي ذخیره اشاره کرد. در صورت ورود باکتري به سازند از یک چاه و انتشار آن در سنگ، تمام مخزن می تواند دچار آسیب بیولوژیکی شود. باکتريها خود را با شرایط مخزنی منطبق و از منبع غذایی فراوانی که دردسترس دارند تغذیه می کنند و منتشر می شوند. 

واکنش باکتري ها در محیط هاي متخلخل سه اثر عمده مخرب زیر را دارند که هر کدام در ادامه مفصل بررسی خواهند شد: 

1- کاهش فیزیکی تراوایی یا تزریق پذیری

2- مشکلات خوردگی؛

3- .مشکلات آلودگی و سمی بودن ناشی از باکتريهاي کاهشدهنده سولفات 

محبوب ترین ها

خواص سنگ مخزن 15 ارديبهشت 1395 8
اسیدکاری 21 تیر 1395 5
نمودارگیری چاه 11 مرداد 1395 5
خواص سنگ مخزن 23 تیر 1395 3
فرازآوری مصنوعی 15 ارديبهشت 1395 3

پربازدیدترین مطالب