امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

در عملیات ایجاد شکاف، اسید یا سیال دیگر با فشاری بیش از فشار شکست سنگ مخزن به داخل چاه پمپ شده و سبب ایجاد شکاف مصنوعی در سنگ مخزن میشود.

 امروزه لایه شکافی هیدرولیکی نقش عمدهای در بهرهبرداری اقتصادی از لایههای کم تراوا که در حالت های دیگر انگیزش چاه غیر اقتصادی هستند، داراست. برای آگاهی از کمیت و کیفیت شکاف ایجاد شده نیز لازم است آزمایشها و بررسیهای ویژهای پس از انجام عملیات صورت گیرد.

١- آزمایش های لازم برای لایه شکافی

پس از اینکه دادههای به دست آمده از نمودارهای چاهپیمایی، بررسیهای زمین شناسی و مغزههای موجود بطور کامل مورد تحلیل قرار گرفت، مجموعهای از آزمایش ها قبل از عملیات لایه شکافی باید بر روی چاه انجام شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا اینکه اطلاعات موجود از شرایط مخزن به این وسیله تکمیل شود. مقصود اصلی از انجام این آزمایش ها تعیین و تخمین نفوذپذیری مخزن، ضریب پوسته، فشار اولیه مخزن و موارد دیگر از قبیل تنشهای برجا و ضریب نشت سیال است و علاوه بر این یکی از اهداف انجام آزمایش قبل از لایه شکافی چاه، تعیین پتانسیل جریان مخزن از سازند موردنظر است.

اگرچه روش های مختلفی برای تحلیل دادههای اولیه تولید مخزن وجود دارد ولی بهترین روش برای برآورد جریان مخزن، انجام آزمایش رشد فشار است. تنشهای برجا یکی از مهمترین متغیرها برای اندازهگیری است که توسط آزمایش تعیین تنش برجا اندازهگیری میشود. در این آزمایش سیال با فشار لازم برای ایجاد شکاف به قسمت مورد نظر پمپ میشود. با ایجاد شکافهای ریز در ناحیه موردنظر، میتوان پمپاژ سیال را قطع کرده و پس از آن تنشهای برجا را اندازهگیری کرد. آزمایش دیگری که از آن اطلاعات مفیدی برای شناخت سازندها برای لایه شکافی هیدرولیکی به دست میآید، آزمایش لایه شکافی محدود از طریق اندازهگیری تزریق و نشت سیال است. در این آزمایشها خصوصیات سیال به کار رفته باید مشابه سیالی باشد که برای فرآیند لایه شکافی هیدرولیکی استفاده میشود.

٢- روش های تحلیل شکاف پس از عملیات لایه شکافی

روش های تحلیل شکاف به طور کلی به دو دسته مستقیم و غیرمستقیم تقسیم میشوند. تقسیمبندی کلی این روشها نشان داده شده است.

۱-۲- روش های غیرمستقیم

این روش ها از متداولترین روشهای بررسی عملیات لایه شکافی می باشند، زیرا از دادههای حاصل از تحلیل آنها میتوان ابعاد شکاف، قابلیت انتقال شکاف و بسیاری از پارامترهای دیگر را به دست آورد. این روش ها شامل تحلیل فشار خالص شکاف بر حسب زمان، چاه آزمایی و تحلیل دادههای تولید هستند

۱-۱-۲- ارزیابی یک چاه لایه شکافی شده با روش چاه آزمایی

یکی از مهمترین بخش های ارزیابی یک چاه پس از عملیات لایه شکافی هیدرولیکی، انجام چاه آزمایی است. با استفاده از چاه آزمایی یک چاه لایه شکافی شده، میتوان میزان موفقیت عملیات را ارزیابی نمود. در صورتی که در چاه مورد مطالعه، چاه آزمایی قبل و بعد از عملیات لایه شکافی انجام شده باشد، تغییر رژیم جریان سیال به سمت چاه در نمودارهای چاه آزمایی قابل مشاهده است. دورههای جریانی مختلفی را میتوان برای یک چاه لایه شکافی شده دارای یک شکاف عمودی در نظر گرفت. در ابتدا یک جریان خطی در شکاف وجود خواهد داشت. این دوره خیلی کوتاه بوده و تحت تأثیر پدیده انبارگی چاه است که هدف از تحلیل جریان خطی در این دوره به دست آوردن پارامتر نصف طول شکاف (Xf) است.

دومین رژیم جریانی که قابل مشاهده خواهد بود، دوره جریان دو خطی است، این دوره جریانی نشان دهنده قابلیت انتقال و هدایت شکاف و پایان دوره انبارگی چاه است. در این رژیم جریانی دو جریان به صورت خطی رخ میدهد که یکی از سمت ماتریس به طرف شکاف و دیگری از شکاف به سمت دهانه چاه است. در صورتی که زمان آزمایش کافی باشد، دوره جریان شبه شعاعی نیز در مرزهای مخزن مشاهده خواهد شد.

 

ادامه دارد ........

محبوب ترین ها

خواص سنگ مخزن 15 ارديبهشت 1395 8
اسیدکاری 21 تیر 1395 5
نمودارگیری چاه 11 مرداد 1395 5
خواص سنگ مخزن 23 تیر 1395 3
فرازآوری مصنوعی 15 ارديبهشت 1395 3

پربازدیدترین مطالب

آخرین مطالب گروه

مطالب مرتبط