امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نمودار عملکرد چاه (IPR) بیانگر رابطه بین فشار ته چاه با توجه به دبی ثابت تولید سیال، و یا به بیان دیگر نشان دهنده تغییرات فشار ته چاه بر اساس تغییرات دبی تولیدی، می باشد. این نمودار برای جریان تک فازی، زمانی که فشار بالاتر از فشار حباب نفت باشد، بصورت رابطه خطی بوده و زمانی که فشار از فشار حباب کمتر شود و جریان دو فاز به سبب تشکیل گاز شکل گیرد، بصورت منحنی خواهد بود.

نمودار عملکرد چاه را می توان با استفاده از  شاخص بهره دهی بدست آمده از اطلاعات چاه آزمایی نیز بدست آورد، برای این کار ابتدا چاه را مدتی می بندند تا فشار مخزن تثبیت شود، سپس چاه را باز کرده و چاه با دبی مشخص کنترل شده ای شروع به تولید می کند، در این هنگام فشار خوانده شده در سر چاه مرتبا یادداشت و ثبت می شود.

عملکرد چاه را می توان بر اساس فشار مخزن، فشار ته چاهی، دبی تولیدی سیال، و میزان حداکثر تولید چاه در زمانی که فشار ته چاه برابر فشار اتمسفر فرض شود (AOF) نیز محاسبه کرد. برای محاسبه عملکرد چاه بر اساس پارامترهای ذکر شده روش ها و روابط متعددی ذکر شده است که در انتها آورده شده است، اما مورد قبول و محبوب ترین روش، اولین روشی است که توسط Vogel در سال 1968 میلادی معرفی شده است. بهترین راه انتخاب رابطه مناسب برای بدست آوردن عملکرد چاه، مقایسه دیتاهای واقعی تولیدی سرچاه با اطلاعات بدست آمده از شبیه سازی با یک رابطه خاص می باشد، بدین منظور شبیه سازی با روابط گوناگون انجام شده و اطلاعاتی که بهترین ارتباط با دیتای واقعی را داشته باشند، بیانگر رابطه مناسب می باشند. زمانی که دیتای واقعی سرچاهی موجود و یا در دسترس نباشد، بهترین کار مطالعه پیشفرض های روابط مختلف و بررسی دقت آنها در شبیه سازی های مختلف انجام شده توسط محققین دیگر است.

محبوب ترین ها

خواص سنگ مخزن 15 ارديبهشت 1395 8
اسیدکاری 21 تیر 1395 5
نمودارگیری چاه 11 مرداد 1395 5
تکمیل چاه 02 تیر 1395 3
فرازآوری مصنوعی 15 ارديبهشت 1395 3

پربازدیدترین مطالب

آخرین مطالب گروه