امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

کل بخش و یا تعدادی از مخازن را سنگ های آبدار در برگرفته اند. آبده ها ممکن است از مخزنی که به آن متصل شده اند بسیار بزرگ تر باشند در این صورت در عمل اندازۀ آنها بی نهایت فرض می شود.

همچنین اندازۀ آنها می تواند به قدری کوچک باشد که بتوان از تأثیرشان بر عملکرد مخزن چشم پوشی کرد. خود آبده ممکن است با یک سنگ نفوذناپذیر محصور شود طوری که آبده و مخزن یک واحد بسته(حجمی) را تشکیل دهند. به عبارت دیگر، مخزن می تواند در یک مکان یا بیشتر در سطح رخنمون داشته باشد و با آب های سطحی تغذیه شود.

معمولاً وقتی صحبت از نفوذ جریان آب به یک مخزن می شود از اصطلاحات آب زیرین یا آب جانبی(گوشه ای)صحبت می شود. منظور از آب زیرین این است که سفرۀ آبی مستقیماً زیر ناحیه نفتی است و آب جانبی آبی است که به صورت جانبی در یال های سازند، در کناره های انباشتۀ نفتی، واقع شده است. بدون توجه به منبع و منشأ آب، رانش آب نتیجه ای از حرکت آب به درون خلل و فرجی است که قبلاً از نفت پر شده اند. آب جایگزین این نفت می شود و آن را به سمت چاه های تولیدی می راند.

فشار مخزن

در صورت وجود مکانیزم آبران در یک مخزن، افت فشار تدریجی و آرام است تولید هزاران بشکه نفت در اینچنین مخزنی به ازای هر psi افت فشار چندان غیرمعمول نیست. دلیل این کاهش جزیی فشار این است که آب نفوذی تقریباً جایگزین حجم نفت و گاز بیرون کشیده از مخزن می شود.
چندین مخزن بزرگ نفتی در نواحی ساحلی ایالات متحده چنین مکانیزم قوی آبرانی دارند. در این مخازن به ازای هر یک میلیون بشکه نفت تولیدی، فشار مخزن تنها psi  1افت می کند. معمولاً تاریخچۀ فشار نسبت به تولید انباشتی نفت رسم می شود ولی باید توجه داشت که حجم کل سیالات تولید شده از مخزن معیار مهمی در صیانت از فشار مخزن است. در یک مخزن آبران، تنها مقدار مشخصی بشکۀ آب را می توان به ازای هر واحد افت فشار مخزن به آن وارد کردبدین خاطر که درآمد اصلی در یک میدان نفتی از تولید نفت است، اگر میزان استخراج آب و گاز همراه با نفت به کمترین سطح برسد، می توان نفت بیشتری به ازای هر واحد افت فشار مخزن به دست آورد (یعنی بیشترین مقدار استحصال نفت از مخزن با کمترین افت فشار). بنابراین رساندن تولید نفت و گاز به سطح حداقل مطلق اهمیت زیادی دارد. این کار را می توان با بستن چاه هایی که مقدار تولید این سیالات در آنها زیاد است و یا انتقال میزان تولید مجازشان به دیگر چاه های تولید کننده، با میزان پایین نسبت های آب به نفت و گاز به نفت، انجام داد.

آب تولیدی

آب ابتدا در چاه هایی تولید می شود که در پایین سازند حفر شده اند. این مشخصه ای از یک مخزن آبران است و اگر نفوذ آب یکنواخت باشد، چیزی نمی تواند یا نباید مانع این نفوذ آب شود زیرا احتمالاً این آب است که مؤثرترین مکانیزم جابه جایی را در مخزن اعمال می کند. اگر مخزن از چندین لایۀ عدسی با نفوذپذیری بالا تشکیل شده باشد، آب ممکن است به سمت این لایه های نفوذپذیر حرکت کند. در این حالت ممکن است برای پیشگیری این لایه ها مسدود شوند تا از تولید آب جلوگیری شود. اکثر حالات، نفتی را که از چا ههای تولیدی ته سازند تولید می شود می توان از چاه های بالای سازند هم تولید کرد و تمام هزینه های عملیات جلوگیری از تولید آب در چاه های پایین دستی با آن جبران می شود.

نسبت گاز به نفت

معمولاً تنها تغییر کوچکی در نسبت گاز به نفت تولیدی در کل عمر مخزن رخ می دهد. این مطلب، بالاخص اگر در مخزن کلاهک گازی اولیه نباشد، درست است. فشار در نتیجۀ نفوذ آب صیانت می شود و بنابراین گاز محلول کمی از نفت آزاد خواهد شد.

برداشت نهایی نفت

مقدار برداشت نهایی در مخازن آبران معمولاً بسیار بیشتر از مکانیزم های دیگر است. این مقدار به عملکرد آب در جابه جایی نفت بستگی دارد. در کل با افزایش ناهمگنی مخزن، میزان برداشت نیز کم می شود که به علت پیشروی ناهموار آب جابه جا کنندۀ نفت است. پیشروی آب معمولاً در نواحی با نفوذپذیری بالا بیشتر است. در این صورت در این لایه ها اولین نسبت های بالای آب به نفت تولیدی مشاهده خواهند شد و در نتیجه تولید از چاهی حفر شده در این گونه لایه ها سریعتر به مرز غیراقتصادی می رسد. وقتی مخزن کم و بیش همگن است، جبهۀ آب یکنواخت تر پیشروی می کند و زمانی که به مرز محدودۀ اقتصادی می رسد (ناشی از نسبت بالای آب به نفت تولیدی)، محدودۀ بزرگتری از مخزن تحت نفوذ پیشروی آب قرار گرفته است.
مقدار درجه فعالیت مکانیزم آبران همچنین بر برداشت نهایی تأثیر می گذارد. در یک مکانیزم آبران بسیار فعال، درجۀ صیانت از فشار مطلوب است؛ نقش گاز محلول در فرایند برداشت تا مرز صفر کاهش می آید و آب، به عنوان نیروی جابه جا کننده، بیشترین اثر را دارد. در این حالت محدودۀ درصد برداشت نفت در پایان عمر مخزن 35% تا % 75 نفت در جای اولیه است

محبوب ترین ها

خواص سنگ مخزن 15 ارديبهشت 1395 8
اسیدکاری 21 تیر 1395 5
نمودارگیری چاه 11 مرداد 1395 5
تکمیل چاه 02 تیر 1395 3
فرازآوری مصنوعی 15 ارديبهشت 1395 3

پربازدیدترین مطالب

آخرین مطالب گروه