امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

در حین اکتشاف اولیه، نفت زیادي در مخزن باقی می ماند. تزریق گاز اجازه بازیافت مقدار قابل توجهی از نفت ماتریکس را به وسیله ریزش ثقلی می دهد.

با این حال در موردیکه تراوایی پایین، سایز بلوك هاي ماتریکس کوچک و فشار موئینگی گاز به نفت زیاد است، بازده ریزش ثقلی اغلب پایین می باشد. بنابراین بازیافت ناشی از انتقال جرم در سیستم گاز نفت در داخل بلوك هاي ماتریکس باید به سمت بهبود تولید هدایت شود. تزریق گاز روشی است که عمدتا ضریب بازیافت از میدان هاي نفتی ایران را افزایش می دهد. با در نظر گرفتن اینکه ایران دارنده دومین ذخایر گازي جهان است، چنین پروژه هایی از لحاظ اقتصادي خیلی مناسب هستند.

به طور کلی تزریق گاز در مخازن نفتی عبارت اند از:

·         تزریق امتزاج پذیر: گاز طبیعی با افزودن ترکیبات هیدروکربنی میانی C2-C6 غنی می شود؛ به طوری که بخش غنی شده گاز تزریقی که در ابتدای کار تزریق می گردد، با نفت مخوزن امتزاج یافته و آن را از درون خلل و فرج سنگ مخزن به طرف چاه های تولیدی هدایت می کند. راندمان افزایش بازیافت در این روش، بیشترین درصد را به خود اختصاص می دهد و اگر سنگ مخزن دارای خواص همگن و یک دست و تراوایی آن نیز مناسب باشد ، به 75-65 درصد حجم نفت باقی مانده ، می توان دست یافت.

·         تزریق امتزاج ناپذیر: گاز به مخازن نفتی تزریق می گردد که این تزریق نسبتاً ارزان است و در تعدادی از مخازن نفت خیز خشکی و دریایی ایران اعمال می گردد. در این روش ، گاز تزریقی در قسمت بالای مخزن متراکم می شود و فشار مخزن را افزایش می دهد و حرکت نفت را سهولت می بخشد.

باید توجه داشت که لزومی ندارد گاز تزریقی حتماً از نوع ترکیبات هیودروکربنی باشد. در کشور های صنعتی، از گاز های خروجی از تاسیسات بزرگ صنعتی که بخش اعظم آن را دی اکسید کربن تشکیل می دهد، برای تزریق استفاده می شود. در این روش، حتی راندمان بالاتر از تزریق گاز های هیدروکربنی است و فواید زیست محیطی نیز در پی دارد. روش هاي تزریق امتزاجی گاز در مخازن نفتی شامل تزریق دي اکسید کربن، نیتروژن و گازهاي هیدرورکربنی است. در اولین گام باید گفت که تزریق گاز در مخازن نفت، به سه طریق ازدیاد برداشت نفت را به دنبال دارد:

·         تثبیت فشار (فرایند امتزاج ناپذیر)

·         تبخیر ترکیبات میانی و سنگین نفت (که منجر به امتزاج پذیري در مخزن می شود)

·         جابه جایی نفت ( ایجاد نیروي رانش براي ازدیاد برداشت)

 

 

محبوب ترین ها

خواص سنگ مخزن 15 ارديبهشت 1395 8
اسیدکاری 21 تیر 1395 5
نمودارگیری چاه 11 مرداد 1395 5
خواص سنگ مخزن 23 تیر 1395 3
تکمیل چاه 02 تیر 1395 3

پربازدیدترین مطالب

آخرین مطالب گروه