امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 این فرایند از طریق یک حلال مانند الکل، هیدروکربن های تصفیه شده گازهای هیدروکربنی مایع شده و دی اکسید کربن که بتواند در نفت مخزن حل شود ، انجام می شود.

 تزریق حلال سبب کاهش نیروهای موئینه که باعث اقامت نفت در منافذ سنگ های مخزن هستند می شود. برای شکستن مخلوط نفت و حلال پس از تزریق حلال، تزریق مایع یا گاز انجام می شود .

عملیات جابجایي امتزاجی:

·         فرآیند توده امتزاج پذیر (Miscible Slug Process)

·         فرآیند غنی از گاز (The Enriched Gas Process)

·         فرآیند گاز رقیق با فشار بالا (The High Pressure / Lean Gas)

·         فرآیند کربن دی اکسید و حلال (The Mutual Solvent & Carbon Dioxide Process)

فرآیند توده امتزاج پذیر:

تزریق توده ای از هیدروکربن های مایع که حجم آن برابر نصف حجم منافذ مخزن است، انجام می گیرد. پس از تزریق این توده، گاز یا مایع به مخزن تزریق می شود.

فرایند غني از گاز:

در این فرایند تزریق توده غنی از گاز طبیعی (به اندازه 20-10 درصد حجم منافذ مخزن) انجام می گیرد و به دنبال تزریق توده، تزریق کمی گاز و آب به مخزن انجام می پذیرد . این فرآیند در محدوده فشار Psia  3000-1700 کاربرد دارد .

فرآیند گاز رقیق:

در این فرایند، تزریق گاز رقیق نسبت به C2-C6 با فشار بالا انجام می گیرد، که معمولاً سبب کاهش تبخیر نفت خام و تشکیل یک فاز امتزاجی بین مخزن نفت و گاز می شود. با تزریق این گاز، ترکیبات C2-C6 از نفت به گاز منتقل می شود.

فرایند دی اكسید كربن و حلال :

این فرایند شامل تزریق حلال ها از جمله الکل می شود. این حلال باید قابلیت امتزاج در نفت مخزن و آب را داشته باشد. این حلال ها در مخزن تشکیل یک فاز می دهند و برای ابقا این فاز غلظت حلالل باید زیاد باشد.

در فرایند دی اکسید کربن، مکانیزم دی اکسید کربن قابل امتزاج در نفت، مانند مکانیزم فرایند گاز رقیق با فشار بالا می باشد. تحت شرایطی از فشار، دوا و ترکیب نفت مخزن، دی اکسید کربن یک جبهه امتزاج پذیر بوجود می آورد که مایع امتزاج پذیر را به حرکت درآورده و برای جابجایی نفت و رانش آن به طرف چاه های تولید مؤثر می باشد. دی اکسید کربن می تواند در دمای نرمال مخزن و در فشار کمتر از Psi 1500 امتزاج پذیر باشد. وجود ناخالصی در دی اکسید کربن، مانند نیتروژن و متان، فشار امتزاج پذیری را افزایش می دهد در حالی که وجود ناخالصی ها مانند پروپان و سولفات هیدروژن این فشار را برای رسیدن به امتزاج پذیری کاهش می دهد. استفاده از میکروارگانیزم های انتخاب شده و مواد حاصل از متابولیسم نیز برای تحرک و تولید نفت، مسئله بسیار جالبی است که اخیراً در جهان مطرح شده است. در این روش از طریق میکروارگانیزم به درون مخزن و جابجایی نفت توسط مواد حاصل از متابولیسم این موجودات استفاده می گردد. این عمل بعد از جابجایی ثانویه انجام می گیرد و برای این است که نفت باقیمانده را کاهش دهند. این روش ازدیاد برداشت تحوت عنوان (Microbial Enhanced Oil Recovery) M.E.O.R نامگذاری شده و به روش های معمول ازدیاد برداشت شباهتی ندارد.

 

 

محبوب ترین ها

خواص سنگ مخزن 15 ارديبهشت 1395 8
اسیدکاری 21 تیر 1395 5
نمودارگیری چاه 11 مرداد 1395 5
خواص سنگ مخزن 23 تیر 1395 3
تکمیل چاه 02 تیر 1395 3

پربازدیدترین مطالب

آخرین مطالب گروه

مطالب مرتبط

1778
1298
تزریق آب / گاز