امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

در شیمی، قانون هنری قانونی برای گازها می باشد که طبق این قانون، مقدار گاز حل شده در یک محلول متناسب با فشار جزئی بخار آن گاز است. ضریب این نسبت به ضریب قانون هنری معروف است که در قرن 19 میلادی توسط دانشمند انگلیسی به نام ویلیام هنری، در مقاله ای درباره مقدار گاز جذب شده در آب معرفی شد.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

فشار موئینگی را می‌توان با استفاده از سانتریفیوژهای سرعت بالا با آزمایشات مکرر چه بصورت آشام و چه بصورت تخلیه بدست آورد. این آزمایش را با استفاده از نمونه مغزه اشباع صد در صد و همچنین، نمونه با دوفاز سیال که یکی از آنها در اشباع بحرانی خود قرار دارد، انجام می‌دهند. در این حالت سیال با اشباع بیشتر که توانایی حرکت در سنگ را دارد به دلیل نیروهای گرانشی در اثر چرخش سانتریفیوژ، با سیال دیگر جایگزین می‌شود.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

فشار بخار یک مایع در تعریف به معنای فشار وارده از طرف فاز تبخیر شده آن مایع در سطح تماس تعادل دو فاز بخار و مایع است. برای مثال در ظرفی در بسته و خلع که قسمتی از آن با یک جزء خالص در حالت مایع پر شده است، مولکولهای مایع با سرعتهای متفاوت در جنبش ثابت هستند.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

در سیستم های چند فازی، باید به اثر نیروها در سطح تماس، زمانی که دو سیال امتزاج ناپذیر در تماساند، توجه کرد. اگر این سیالها مایع و گاز باشند، از ترم کشش سطحی برای توصیف نیروهای عملگر در سطح تماس و اگر هر دو سیال مایع باشند، از ترم کشش سطح تماسی برای توصیف آنها استفاده میشود.

سطوح مایعات معمولا با فیلم نازکی پوشیده شده اند. این فیلم ظاهرا مقاومت کمی دارد اما شبیه یک غشای نازک عمل و تا زمانی که شکسته نشود در مقابل نیروها مقاومت می‌کند که این مقاومت به دلیل نیروی جاذبۀ بین مولکولی در یک سیستم معین است. نیروی جاذبۀ بین مولکولی متناسب با جرم مولکول ها و عکس مربع فاصلۀ آنها از همدیگر است.

دو سیال امتزاج ناپذیر هوا (یا گاز) و آب (یا نفت) را در نظر بگیرید، یک مولکول مایع که از سطح تماس نسبتاً دور است با دیگر مولکول های مایع احاطه شده است، بنابراین برآیند خالص نیروهای جاذبه روی این مولکول صفر است. مولکولی که در سطح تماس قرار گرفته است دو نیروی متفاوت را تحمل میکند: یکی دقیقاً بالای سطح تماس و از طرف مولکول های هوا (گاز) و دیگری از طرف مولکولهای آب (مایع) زیر سطح تماس.

نیروهای برآیند در حالت نامتعادل‌اند و باعث ایجاد یک کشش در سطح میشوند. جاذبۀ نامتعادل بین مولکول ها باعث تشکیل یک سطح غشا مانند همراه با یک کشش (کشش سطحی) قابل اندازه‌گیری می‌شوند. برای درک بهتر این موضوع، اگر یک سوزن درسطح مایع قرار گیرد، علیرغم چگال‌تر بودن از مایع، روی آن شناور می‌ماند. واحدهای کشش سطحی از جنس نیرو در واحد طول هستند و معمولا آن را با σ نشان می‌دهند.

اگر یک لولۀ شیشه‌ای مویینه را در یک ظرف بزرگ روباز حاوی آب فرو برود، ترکیب کشش سطحی و خاصیت ترشوندگی لوله به آب باعث بالاتر رفتن آب از سطح آب در ظرف می‌شود. آب تا جایی بالا می‌رود که نیروی کلی عامل بالا کشیدن مایع با نیروی حاصـل از وزن ستون مایع در لوله به تعادل برسد. با فرض اینکه شـعاع لولـه موئينه برابر r است، نیروی کلی بالا برنده مایع Fup برابر است با نیرو در واحد طول سطح:

(Fup = (2Пr)(σgw)(cosθ

نیروی بالا برنده در تقابل با نیروی پایین کشنده وزن آب است که برابر است با:

Fdown = Пr2h(ρw- ρair)g

با چشم پوشی از دانسیته هوا در مقایسه با دانسیته آب می‌توان نوشت:

 

Fdown = Пr2 ρwg

به دلیل تعادل در سیستم نیروی به سمت بالا با نیروی به سمت پایین برابر است که از این تعریف در جهت بدست آوردن کشش سطحی استفاده می‌شود:

 

σow = (rh(ρw- ρo)g)/(2cosθ)

 

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

هیدرات هاي گازي ملکولهاي پیچیده کریستالی هستند که از اختلاط آب و ملکولهاي گاز به اندازه مناسب تشکیل می شوند. ملکولهاي آب (میزبان) بوسیله پیوند هیدروژنی ، ساختارهاي کریستالی ناپایداري با چندین حفره تشکیل می دهند. ملکولهاي گاز (مهمان) می‌توانند حفرههاي بلور را اشغال کرده و زمانی که تعداد حفرههاي اشغال شده به میزان حداقل خود رسیدند ، ساختار کریستالی استحکام خواهد یافت و هیدراتهاي گازي جامد ، شکل می گیرد.

محبوب ترین ها

خواص سنگ مخزن 15 ارديبهشت 1395 8
اسیدکاری 21 تیر 1395 5
نمودارگیری چاه 11 مرداد 1395 5
تکمیل چاه 02 تیر 1395 3
فرازآوری مصنوعی 15 ارديبهشت 1395 3

پربازدیدترین مطالب

دنبال کنید