امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

هیدرات هاي گازي ملکولهاي پیچیده کریستالی هستند که از اختلاط آب و ملکولهاي گاز به اندازه مناسب تشکیل می شوند. ملکولهاي آب (میزبان) بوسیله پیوند هیدروژنی ، ساختارهاي کریستالی ناپایداري با چندین حفره تشکیل می دهند. ملکولهاي گاز (مهمان) می‌توانند حفرههاي بلور را اشغال کرده و زمانی که تعداد حفرههاي اشغال شده به میزان حداقل خود رسیدند ، ساختار کریستالی استحکام خواهد یافت و هیدراتهاي گازي جامد ، شکل می گیرد.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

اولین نوع عمده نفت خام پارافین ها هستند که آلکالین نیز نامیده می‌شوند. فرمول کلی پارافین‌ها CnH2n+2 می‌باشد. ساده ترین و سبک‌ترین مولکول سری پارافین ها،متان با فرمول CH4 است. پارافین های با کمتر از پنج اتم کربن، در فشار و حرارت عادی به شکل گازی هستند. غلاوه بر متان، دیگر پارافین های گازی عبارتند از اتان، پروپان و بوتان.برای سادگی اینها گاهی C1 تا C4 نیز نامیده می‌شوند.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

آزمایشهای تفکیک کننده برای تعیین رفتار حجمی سـیال مخـزن در زمـان گـذر سیال از تفکیک کننده )یا تفکیک کننده ها( تا تانک ذخیـره اسـتفاده مـی شـوند.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

گاز خشک شامل متان و شماری از مواد میعانی است. همه ی آمیخته های هیدروکربنی در مخزن، گازی هستند و شرایط جداکننده سطحی ، بیرون ناحیه دوفازی می افتد. پس در سطح مایع پدید نمی آید.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

در فرآیند تبخیر مرحله ای (آزاد کردن مرحله ای)، گاز محلول آزاد شده از نمونۀ نفتی در طول فرآیند کاهش فشار، قبل از این که با فاز مایع به تعادل برسد، در سطح تماسش با نفت پیوسته برداشته می شود.

محبوب ترین ها

خواص سنگ مخزن 15 ارديبهشت 1395 8
اسیدکاری 21 تیر 1395 5
نمودارگیری چاه 11 مرداد 1395 5
تکمیل چاه 02 تیر 1395 3
خواص سیالات مخزن 23 ارديبهشت 1395 3

پربازدیدترین مطالب

دنبال کنید