امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

اولین نوع عمده نفت خام پارافین ها هستند که آلکالین نیز نامیده می‌شوند. فرمول کلی پارافین‌ها CnH2n+2 می‌باشد. ساده ترین و سبک‌ترین مولکول سری پارافین ها،متان با فرمول CH4 است. پارافین های با کمتر از پنج اتم کربن، در فشار و حرارت عادی به شکل گازی هستند. غلاوه بر متان، دیگر پارافین های گازی عبارتند از اتان، پروپان و بوتان.برای سادگی اینها گاهی C1 تا C4 نیز نامیده می‌شوند.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

گاز خشک شامل متان و شماری از مواد میعانی است. همه ی آمیخته های هیدروکربنی در مخزن، گازی هستند و شرایط جداکننده سطحی ، بیرون ناحیه دوفازی می افتد. پس در سطح مایع پدید نمی آید.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

در فرآیند تبخیر مرحله ای (آزاد کردن مرحله ای)، گاز محلول آزاد شده از نمونۀ نفتی در طول فرآیند کاهش فشار، قبل از این که با فاز مایع به تعادل برسد، در سطح تماسش با نفت پیوسته برداشته می شود.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

آزمایشهای تفکیک کننده برای تعیین رفتار حجمی سـیال مخـزن در زمـان گـذر سیال از تفکیک کننده )یا تفکیک کننده ها( تا تانک ذخیـره اسـتفاده مـی شـوند.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

آزمایش های انبساط در ترکیب ثابت برای میعانات گازی یا نفت خام و برای شبیه سازی روابط فشار – حجم این سیستم انجام می شوند.

 

محبوب ترین ها

خواص سنگ مخزن 15 ارديبهشت 1395 8
اسیدکاری 21 تیر 1395 5
نمودارگیری چاه 11 مرداد 1395 5
خواص سنگ مخزن 23 تیر 1395 3
فرازآوری مصنوعی 15 ارديبهشت 1395 3

پربازدیدترین مطالب

دنبال کنید