امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

گاز خشک شامل متان و شماری از مواد میعانی است. همه ی آمیخته های هیدروکربنی در مخزن، گازی هستند و شرایط جداکننده سطحی ، بیرون ناحیه دوفازی می افتد. پس در سطح مایع پدید نمی آید.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

آزمایشهای تفکیک کننده برای تعیین رفتار حجمی سـیال مخـزن در زمـان گـذر سیال از تفکیک کننده )یا تفکیک کننده ها( تا تانک ذخیـره اسـتفاده مـی شـوند.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

آزمایش های انبساط در ترکیب ثابت برای میعانات گازی یا نفت خام و برای شبیه سازی روابط فشار – حجم این سیستم انجام می شوند.

 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

در فرآیند تبخیر مرحله ای (آزاد کردن مرحله ای)، گاز محلول آزاد شده از نمونۀ نفتی در طول فرآیند کاهش فشار، قبل از این که با فاز مایع به تعادل برسد، در سطح تماسش با نفت پیوسته برداشته می شود.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

انجام مطالعات آزمایشگاهی دقیـق  PVT و بررسـی رفتـار تعـادل فـازی سـیالات مخزن برای شناسایی و تشخیص ایـن سـیالات و ارزیـابی عملکرد حجمـی آنهـا در فشارهای مختلف ضروری اند. سـه نـوع آزمـایش بـرای انـدازه گیـری نمونـه هـای هیدروکربنی مخزن استفاده می شوند:

محبوب ترین ها

خواص سنگ مخزن 15 ارديبهشت 1395 8
اسیدکاری 21 تیر 1395 5
نمودارگیری چاه 11 مرداد 1395 5
تکمیل چاه 02 تیر 1395 3
خواص سیالات مخزن 23 ارديبهشت 1395 3

پربازدیدترین مطالب

دنبال کنید