امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

آزمایشهای تفکیک کننده برای تعیین رفتار حجمی سـیال مخـزن در زمـان گـذر سیال از تفکیک کننده )یا تفکیک کننده ها( تا تانک ذخیـره اسـتفاده مـی شـوند.

 شـرایط عملیاتی مانند دما و فشار تأسیسات روی زمین بر این رفتار بـسیار تـأثیر مـیگذارنـد. هـدف اولیـه اجـرای آزمـایشهـای تفکیـک کننـده مهیـا کـردن اطلاعـات ضـروری آزمایشگاهی برای تعیین شرایط بهینۀ تفکیک سـطحی اسـت. منظـور از بهینـه کـردن، رساندن مقدار نفت تولیدی در تانک ذخیره به بیشترین مقدار خـود اسـت. بـه عـلاوه زمانی که نتایج این آزمایش با دادههای آزمایش آزاد کردن مرحلـهای ترکیـب شـوند، ابـزاری مناسـب بـرای بـه دسـت آوردن پارامترهـایPVT ،شامل Bo,Rs  و B بـرای محاسبات مهندسی نفت هستند. این آزمایشهای تفکیک کننده تنها برای نفت اولیه در نقطۀ حباب انجام می شوند.

این آزمایش با قرار دادن یک نمونۀ هیدروکربن در یـک سـلول PVT، در شـرایط دمای مخزن و فشار نقطۀ حباب نمونه هیدروکربنی، آغاز می شود. حجم نمونه در این مرحله Vsat در نظر گرفته می شود. نمونۀ هیدروکربنی معمولاً در یک تـا سـه مرحلـه سیستم آزمایشگاهی تفکیک چندمرحله ای فلش می شود. فـشار و دمـای ایـن مراحـل معادل دما و فشار دلخواه یا دما و فشار حقیقی تسهیلات روی زمینـی تفکیـک تنظـیم میشود. گاز آزاد شده از هر مرحله از سلول خارج و وزن مخـصوص و حجـم آن در شرایط استاندارد اندازه گیری میشود. حجم نفت باقیمانـده در مرحلـۀ آخـر (شـرایط تانک ذخیره) انـدازهگیـری و بـه عنـوان st(Vo) ثبـت می شـود. سـپس از داده هـای اندازه گیری شده برای تعیین ضریب حجمی نفت و قابلیت انحلال گاز در فشار نقطـۀ حباب استفاده می شود:

Bofb = (Vsat) / (Vo)st

Rsfb = (Vg)sc / (Vo)st

ضریب حجمی نفت در نقطۀ حباب Bsfb، همانند آزاد کردن آنی، bbl/STB ؛Rsfb نسبت گاز به نفت محلول در نقطۀ حباب، همانند آزاد کردن آنی، scf / STB ؛Vg)scحجم کل گاز برداشت شده از تفکیک کننده ها.

این فرایند در فشارهای مختلف تفکیک کننده در دمای ثابت تکرار می شود. معمولاً توصیه میشود چهار آزمایش برای تعیین فشار بهینۀ تفکیک کننده انجام شود (در فشار بهینه تفکیک کننده، مقدار ضریب حجمی نفت حداقل است). در این فشار، گراویتی نفت تانک ذخیره بیشترین و حجم کل گاز خارج شده (گاز تفکیک کننده و گاز  خروجی از تانک ذخیره) کمترین خواهند بود.

در حقیقت آزاد کردن مرحله ای چند فرایند آزاد کردن آنی را در دمای مخزن در بر می گیرد. در حالت کلی آزمایش تفکیک کننده شامل یک یا دو مرحله از آزاد کردن آنی در فشار و دمای پایین است. مقدار گاز آزاد شده و سیال مایع نهایی در دو آزمایش با هم متفاوت اند.

 

 

محبوب ترین ها

خواص سنگ مخزن 15 ارديبهشت 1395 8
اسیدکاری 21 تیر 1395 5
نمودارگیری چاه 11 مرداد 1395 5
خواص سنگ مخزن 23 تیر 1395 3
فرازآوری مصنوعی 15 ارديبهشت 1395 3

پربازدیدترین مطالب

آخرین مطالب گروه

مطالب مرتبط

86
خواص سیالات مخزن