امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

سیالات مخزنی رفتار ها و پیچیدگی های به خصوصی دارند، به همین دلیل به طور جداگانه بررسی می شوند. شناخت نوع سیالات بر بسیاری عوامل اثر می گذارد.
اهمیت شناخت انواع سیالات مخزنی: 

 • روش نمونه گیری
 • نوع و اندازه ی تجهیزات سطحی
 • روش محاسبه گاز و نفت در جا
 • برنامه تولید و روش های ازدیاد برداشت

پنج نوع سیال مخزنی وجود دارد:

 • نفت سیاه
 • نفت فرار
 • گاز میعانی معکوس
 • گاز تر
 • گاز خشک

شناسایی نوع سیالات می تواند ساده باشد. با اندازه گیری چند پارامتر در سر چاه می توان نوع سیال را مشخص کرد. این پارامترها عبارتند از:

 1. نسبت گاز به نفت (GOR)
 2. گراویته نفت (API°)
 3. رنگ

در جدول ۱ ویژگی ها و شرایط شناسایی سر چاهی سیالات مخزنی بیان شده است. در صورتی که سه پارامتر لازم برای شناسایی سیال در سرچاه در یک مجموعه قرار نگیرد باید از بررسی های آزمایشگاهی نوع سیال را تشخیص داد. در جدول ۲ اطلاعات لازم برای شناسایی آزمایشگاهی نوع سیال آمده است. 


جدول ۱- مشخصات سیال های مخزنی

رنگ (مایع)

°API(مایع)

(GOR (scf/STB

مشخصات

سیال

سیاه، سبز و قهوه ای سوخته

 

> ۴۵

> ۲۰۰۰

مولکول های بزرگ، سنگین و غیرفرار

نفت سیاه

قهوه ای، نارنجی یا سبز

> ۴۰

۳۳۰۰- ۲۰۰۰

مولکول های سنگین کمتری و ترکیبات متوسط بیشتر

نفت فرار

نارنجی، سبز یا سفید مایل بی رنگ

۶۰ - ۴۰

۳۳۰۰-۱۵۰۰۰۰ 

نمودار فازی کوچکتر، دمای بحرانی کمتر از دمای مخزن، تشکیل مایع بعد از رسیدن به نقطه شبنم در مخزن و امکان تبخیر مجدد آن

گاز وارونه

بی رنگ متمایل به سفید

۴۰ - ۶۰

> ۵۰۰۰

نمودار فازی پایین تر از دمای مخزن، مخزن همواره به صورت گازی، تشکیل مایع در سطح

گاز تر

-

-

-

متان و اندکی ترکیبات سبک دیگر

گاز خشک

 

جدول ۲- شناسایی آزمایشگاهی سیالات مخزنی

C7+  (%) B0 (bbl/STB) سیال
۳۰≤ ≤۲ نفت سیاه
۱۲/۵ - ۳۰ ۲≤ نفت فرار
≤۱۲/۵ - گاز میعانی معکوس
ناچیز - گاز تر
ناچیز - گاز خشک

محبوب ترین ها

خواص سنگ مخزن 15 ارديبهشت 1395 8
اسیدکاری 21 تیر 1395 5
نمودارگیری چاه 11 مرداد 1395 5
تکمیل چاه 02 تیر 1395 3
فرازآوری مصنوعی 15 ارديبهشت 1395 3

پربازدیدترین مطالب

آخرین مطالب گروه