امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

انجام مطالعات آزمایشگاهی دقیـق  PVT و بررسـی رفتـار تعـادل فـازی سـیالات مخزن برای شناسایی و تشخیص ایـن سـیالات و ارزیـابی عملکرد حجمـی آنهـا در فشارهای مختلف ضروری اند. سـه نـوع آزمـایش بـرای انـدازه گیـری نمونـه هـای هیدروکربنی مخزن استفاده می شوند:

آزمایش های مقدماتی

این آزمایش ها، ساده اند و معمولاً در فیلد انجام می شوند. (مثل اندازه گیری وزن مخصوص و نسبت گاز به نفت سیالات هیدروکربنی تولید شد).

آزمایش های آزمایشگاهی معمولی

این آزمایش ها متعدد هستند و معمولاً برای تعیین خصوصیات سیال هیدروکربنی مخزن انجام می شوند و عبارت اند از:

  • انبساط در ترکیب ثابت (Constant- Composition Expansion Tests)
  • تبخیر مرحله ای (Differential Liberation Test)
  • آزمایشهای دستگاه تفکیک کننده (Separator Test)
  • تخلیه حجم ثابت (Constant Volume Depletion )

    آزمایش های آزمایشگاهی ویژه

این گونه آزمایش ها مواقع خاصی انجام می شوند. اگر مخزنی با تزریق گاز اقدامی یا یک طرح بازگردانی گاز تخلیه شود، آزمایش های زیر را می توان انجام داد: 

  • آزمایش لوله قلمی (Slim – Tube Test)
  • آزماشی تورم نفت (Swelling Test) 

محبوب ترین ها

خواص سنگ مخزن 15 ارديبهشت 1395 8
اسیدکاری 21 تیر 1395 5
نمودارگیری چاه 11 مرداد 1395 5
خواص سنگ مخزن 23 تیر 1395 3
فرازآوری مصنوعی 15 ارديبهشت 1395 3

پربازدیدترین مطالب

آخرین مطالب گروه