امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

آزمایش های انبساط در ترکیب ثابت برای میعانات گازی یا نفت خام و برای شبیه سازی روابط فشار – حجم این سیستم انجام می شوند.

 

 اهداف آزمایش:

تعیین فشار اشباع  (فشار نقطه حباب یا فشار نقطه شبنم)

تعیین ضرایب تراکم پذیری ایزوترمال سیال تک فازی در فشار بالاتر از فشار اشباع 

تعیین ضرایب تراکم پذیری فاز گاز

  تعیین حجم کل هیدروکربن به صورت تابعی از فشار 

روش آزمایش:

در مرحلۀ A شکل نمونۀ سیال مخزن (نفت یا گاز) در یـک سـلول PVT در دمای مخزن و فشاری بالاتر از فشار اولیه مخزن قرار می گیرد. فـشار گـام بـه گـام در دمای ثابت با خارج کردن جیوه از سلول کاهش می یابد. تغییر حجم کل هیـدروکربن Vt برای هر تغییر فشار اندازه گیری می شود. فشار اشباع (فشار نقطۀ حبـاب یـا فـشار نقطۀ شبنم) و حجم مرتبط با آن مـشاهده و ثبـت و بـه صـورت حجـم مرجـع Vsat استفاده میشود (قسمت C). حجم سیستم هیـدروکربنی بـه صـورت تـابعی از فـشار  سلول به شکل نسبتی از حجم مرجع گزارش می شود. ایـن حجـم بـه حجـم نـسبی معروف است و معادلۀ ریاضی آن به شکل زیر است:

Vrel= Vt/Vsat 

Vrel حجم نسبی،  Vt حجم کل هیدروکربن، Vsat حجم در فشار نقطۀ حباب.

حجم نسبی در فشار اشباع برابر یک است. معمولاً این آزمایش را آزمایش روابط فشار، حجم آزادسازی آنی، تبخیر آنی یا انبساط آنی می نامند. در این فرایند مواد هیدروکربنی از سلول خارج نمی شوند بنابراین ترکیب کل مخلوط هیدروکربنی در سلول همچنان همان ترکیب اولیه است.

 

محبوب ترین ها

خواص سنگ مخزن 15 ارديبهشت 1395 8
اسیدکاری 21 تیر 1395 5
نمودارگیری چاه 11 مرداد 1395 5
تکمیل چاه 02 تیر 1395 3
فرازآوری مصنوعی 15 ارديبهشت 1395 3

پربازدیدترین مطالب

آخرین مطالب گروه