امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

در فرآیند تبخیر مرحله ای (آزاد کردن مرحله ای)، گاز محلول آزاد شده از نمونۀ نفتی در طول فرآیند کاهش فشار، قبل از این که با فاز مایع به تعادل برسد، در سطح تماسش با نفت پیوسته برداشته می شود.

مشخصۀ این نوع آزادکردن، متغیر بودن ترکیب کلی سیستم هیدروکربن است.

اهداف:

تعیین مقدار گاز محلول به صورت تابعی از فشار

تعیین انقباض حجم نفت به صورت تابعی از فشار

تعیین خواص گاز خارج شده شامل ترکیب گاز آزاد شده، ضریب تراکم پذیری گاز و وزن مخصوص گاز

تعیین دانسیته نفت باقیمانده به صورت تابعی از فشار.

 

آزمایش آزاد کردن مرحله ای بهترین توصیف را از فرایند جدایش در مخزن ارائه می دهد. همچنین به این روش آزمایش برای شبیه سازی رفتار جریان سیستم های هیدروکربنی، در شرایطی بالاتر از درجه اشباع بحرانی گاز (Critical Gas Saturation) توجه خاصی می شود.

این آزمایش روی نمونه های نفت مخزن اجرا می شود و برای انجام آن با قرار دادن نمونه سـیال مایع در دمای مخزن و فشار نقطۀ حباب آغاز می شود. فشار به صـورت گام به گام و مرحله ای کاهش می یابد (معمولاً در سطوح افت فشاری10 تـا  psi 15). در هر مرحله گاز آزاد شـده برداشـته و حجـم آن در شـرایط اسـتاندارد اندازه گیری می شود. همچنین حجم نفت باقیمانده  V1 در هر سطح فشار اندازه گیـری می شود. ترکیب نفت باقیمانده پیوسته تغییر می کند و اجزای سنگین تر درصدی بیشتر از اجزای سبک تر می یابند. فرآیند بالا تا رسیدن به فشار اتمسفر ادامه خواهد داشت. در فشار اتمسفر حجم نفت باقیمانده انـدازه گیـری و سـپس بـه حجـم در دمـا 60  درجه فارنهایت تبدیل می شود(Vsc). ضریب های حجمی نفـت در هـر مرحلـهBod  (معمـولاً بـا نـام ضریب های حجمی نسبی نفت) در همۀ سطوح فشاری با تقسیم حجم های ثبت شده نفت V1 بر حجم باقی مانده نفت Vsc محاسبه می شوند.

Bod=V1/Vsc 

نسبت گاز به نفت در هر مرحله Rsd با تقسیم حجم گاز محلول بـر حجـم نفـت باقیمانده به دست می آید.

Btd=Bod+ (Rsdb-Rsd)Bg

Btd حجم کلی نسبی bbl/STB، Bg ضریب حجمی گاز bbl/STB، Rsdb نسبت گاز به نفـت در نقطه حباب.

 

 

 

محبوب ترین ها

خواص سنگ مخزن 15 ارديبهشت 1395 8
اسیدکاری 21 تیر 1395 5
نمودارگیری چاه 11 مرداد 1395 5
خواص سنگ مخزن 23 تیر 1395 3
فرازآوری مصنوعی 15 ارديبهشت 1395 3

پربازدیدترین مطالب

آخرین مطالب گروه

مطالب مرتبط

1484
خواص سنگ مخزن