امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

اسکن اشعه ایکس CT اطلاعات دقیق و ارزشمند دو و سه بُعدی را در حین فرآیند جریان سیال درون مغزه (برای نمونه می‏ توان به جریان گل حفاری درون مغزه اشاره کرد) ‏خروجی می‏ دهد.

با استفاده از این روش اطلاعاتی همچون عدد اتمی، تخلخل، چگالی کل و اشباع سیال‏ های مختلف در طول مغزه تعیین می‏ گردد. این روش از حوزه‏ رادیولوژی پزشکی وارد حوزه‏ نفت شده است.

در این روش منبع اشعه ایکس حول یک مغزه‏ ی ثابت چرخانده می‏ شود. همچنین می‏ توان منبع اشعه ایکس را ثابت نگه داشته و مغزه چرخانده شود. شدت اشعه ایکس عبوری از نمونه مغزه در زوایای تابش مختلف در مقاطع مختلف مغزه اندازه‏ گیری و از اطلاعات حاصله جهت ساخت ویژگی‏ های مهم محیط متخلخل استفاده می‏ شود. اساس عملکرد این روش قانون بیر است. مطابق این قانون، شدت اشعه‏ ی ایکس با استفاده از ضریب تضعیف خطی به ویژگی‏ های فیزیکی مواد و فازهای مختلف سیال موجود در مغزه ارتباط داده می‏ شود. 

الگوهای تصویر را می‏ توان با استفاده از ضریب تضعیف خطی که برای سطوح مقطع مختلف در طول مغزه در زوایای مختلف اندازه ‏گیری شده است ایجاد کرد. در نتیجه می‏ توان تصاویر سطح مقطعی عمودی و افقی مربوطه را ایجاد و سپس با تلفیق این تصاویر، تصویر سه بعدی سیستم حفرات مغزه را حاصل کرد. برای نمونه در مطالعات اسیدکاری، می‏ توان با استفاده از این روش اطلاعات ارزشمندی در خصوص توسعه، گسترش و هندسه‏ ی کرم‏راهه‏ ها استخراج کرد. چنین تصاویری دید و دانشی ارزشمند در خصوص تغییر ویژگی‏ های محیط متخلخل در فرآیندهای مختلف ایجاد می‏ کند.

محبوب ترین ها

خواص سنگ مخزن 15 ارديبهشت 1395 8
اسیدکاری 21 تیر 1395 5
نمودارگیری چاه 11 مرداد 1395 5
تکمیل چاه 02 تیر 1395 3
فرازآوری مصنوعی 15 ارديبهشت 1395 3

پربازدیدترین مطالب

آخرین مطالب گروه

مطالب مرتبط

1111
خواص سنگ مخزن
1093
خواص سنگ مخزن