امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

برای یک سنگ مخزن تنها داشتن حجم زیاد تخلخل کافی نیست، چون سیال موجود در تخلخل های یک مخزن مجبور به حرکت هستند، جریان سیال باعث انتقال آنها به چاه و سطح زمین می شود. این ویژگی به عنوان یک خاصیت مهم سنگ به شمار می رود که به آن نفوذپذیری می گویند و با نماد k نشان می دهند.

 نفوذپذیری یکی از تاثیرگذارترین پارامترها در بررسی و اندازه گیری توانایی تولید نفت یک مخزن است. بر خلاف تخلخل، که به عنوان یک خاصیت استاتیک به شمار می رود، نفوذپذیری اساسا به عنوان یکی از خاصیت های جریان به شمار می رود و با توجه به جریان در سنگ تعریف و اندازه گیری می شود. نکته مهم و قابل توجه در مفهوم نفوذپذیری این است که نفوذپذیری صد در صد یک خاصیت سنگ است و ارتباطی به نوع سیال ندارد و به عنوان خاصیت سیال به شمار نمی رود.

برای نفوذپذیری مطلق تعاریف مختلفی وجود دارد:

مقدار ظرفیت جریان یک سیال خاص در سنگ.

مقدار ظرفیت و توانایی یک سنگ متخلخل در عبور دهی سیالات.

مقدار هدایت یک سیال توسط یک سنگ مخزن خاص.

توانایی جریان  و یا عبور دادن سیالات از یک سنگ مخزن خاص که کاملا با یک مایع تک فاز اشباع شده است.

ضریب نسبی بین جریان سیال و فشار وارد بر آن.

محاسبه مقدار این خاصیت با استفاده از فرمول دارسی قابل انجام است که بصورت زیر تعریف می شود:

Q = KA(dP)/dL

فرمول فوق با فرض جریان آب در سنگی با صد در صد اشباع آب توسط دارسی معرفی شد. بعدها برای استفاده از این فرمول در مخازن نفتی پارامتر ویسکوزیته سیال نیز اضافه شد که پارامتر K در فرمول فوق بصورت µ/k تعریف می شود که k به نفوذپذیری سنگ مخزن می باشد.

Q = -kA dP/ µ dL

که از رابطه فوق در بازه 0 تا L و P1 تا P2 با فرضیات زیر مشتق گرفته می شود:

سنگ بصورت صد در صد با سیال در حال جریان اشباع شده است.

سیال در جریان تراکم پذیر نیست.

جریان بصورت افقی و پایا پ تحت رژیم جریان خطی در جریان است.

جریان سیال کاملا متناسب با پروفایل فشار در طول سنگ می باشد.

سیال در حال جریان هیچ واکنشی با محیط متخلخل ندارد زیرا در این صورت خاصیت سنگ تغییر کرده و نفوذپذیری آن نیز تغییر خواهد کرد.

با در نظر گرفتن فرضیات بالا، و انتگرال گیری از رابطه قبل و ساده سازی، رابطه زیر بدست می آید:

Q = kAΔP/(µL)

محبوب ترین ها

خواص سنگ مخزن 15 ارديبهشت 1395 8
اسیدکاری 21 تیر 1395 5
نمودارگیری چاه 11 مرداد 1395 5
تکمیل چاه 02 تیر 1395 3
فرازآوری مصنوعی 15 ارديبهشت 1395 3

پربازدیدترین مطالب

آخرین مطالب گروه