امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

فشار مویینه در مخازن فشاری است که بین دو یا چند فاز غیرقابل امتزاج در حالت اشباع در محیط متخلخل مخزن با تخلخل های  سایز موئینه بوجود می‌آید و بصورت زیر تعریف می‌شود:

 Pc = Pnon-wet - Pwet

اولین بار در سال 1941 میلادی سطح منحنی شکل بین دو سیال غیرقابل امتزاج به دلیل کشش سطحی دو فاز بیان شد، مقدار خمیدگی این سطح در حقیقت تابعی از اندازه شعاع تخلخل‌ها و مقادیر پارامترهای مختلف مربوط به خواص هر دو سیال است.

وجود فشار موئینگی در مخازن نفتی باعث حرکت نفت و در نهایت تجمیع نفت در مخزن است، به عنوان مثال: مهاجرت نفت از سنگ منشا به سنگ مخزن اشباع از آب بر اثر فشار موئینگی اتفاق می‌افتد. در این حالت سیال هیدروکربنی به واسطه نیروی جاذبه و اختلاف دانسیته‌ای که بین هیدروکربن و آب وجود دارد تمایل به حرکت به سمت بالا دارد که با مقاومت فشار موئینگی خنثی می‌شود.

 

در بحث بررسی جریان سیالات هیدروکربنی در مخزن، قبل از ورود هر حباب گاز یا قطره نفت به داخل حفرات محیط متخلخل، لازم است تا حرکت سیال بر فشار بحرانی ورود (فشار موئینه داخل حفره) غلبه کند. برای مثال: از نظر تئوری تقریبا بیش از psi1480 فشار لازم است تا یک قطره نفت- با فرض اختلاف کشش سطحی بین آب و نفت برابر 25 mN/m - وارد حفره سنگ متخلخل آبدوستی به شعاع 0.01µm شود. بنابراین تاثیرات فشار موئینگی در هر دو حالت استاتیک و دینامیک مخزن قابل بررسی است.

توصیف مقدماتی فشار موئینگی از بعد ریاضی:

 

فشار موئینه بصورت ساده در یک لوله عودی ساده باریک بصورت زیر قابل بررسی است:

Force up = 2Πr2AT

Force down= Πr2h(ρl-ρa)g

 

با توجه به روابط فوق و تعادل برقرار بین دو فاز در شکل داریم:

2Πr2AT =  Πr2h(ρl-ρa)g

h = (2AT)/r(ρl-ρa)g

 

با توجه به تعریف تنش سطحی (AT) خواهیم داشت:

h = (2σal cosθal)/r(ρl-ρa)g

 

همچنین با توجه به تعریف فشارموئینگی می‌توان نوشت:

Pc = Pa-Pl = (ρl-ρa)gh

 

با استفاده از روابط بالا و بازنویسی آن‌ها نتیجه می‌شود:

Pc = (ρl-ρa)gh (2σal cosθal)/r(ρl-ρa)g

Pc = (2σal cosθal)/r

 

با فرض تعادل بین آب و هوا در شکل:

Pc = (2σaw cosθaw)/r

 

محبوب ترین ها

خواص سنگ مخزن 15 ارديبهشت 1395 8
اسیدکاری 21 تیر 1395 5
نمودارگیری چاه 11 مرداد 1395 5
تکمیل چاه 02 تیر 1395 3
فرازآوری مصنوعی 15 ارديبهشت 1395 3

پربازدیدترین مطالب

آخرین مطالب گروه

مطالب مرتبط

1643
خواص سنگ مخزن