امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

انواع مختلفی از آزمایش های با دبی متفاوت به همراه مشخص کردن نوع چاه آزمایی لازم برای دست یابی به اهداف تعیین شده را بیان می کنیم. اهداف انجام آزمایش ها با دبی متفاوت:

 

۱- ارزیابی تکمیل چاه (پوسته، نوع پوسته، اختلاف فشار در طول تکمیل)

۲- ارزیابی مخزن (تراوایی، مرزهای مخزن، حجم مخزن، P)

۳- راضی کردن قوانین تعیین شده

۴- تعیین قابلیت تحویل دهی یا AOF، همانگونه که توسط اپراتورها طراحی شده.

آزمایش دبی- بعد از- دبی (Rate - after - Rate):

مرسوم ترین نوع آزمایش با دبی مختلف، آزمایش دبی- بعد از- دبی است. برای انجام این آزمایش، در حین فرآیند Build - up و در حین مراحل افزایش موفقیت آمیز دبی، هنگامی که چاه باز است داده های فشار ثبت می شود. مقادیر دبی هم مانند فشار پایه در دوره ی جریانی ثبت می شود. بعد از اینکه دبی و فشار متعادل شدند یا بعد از یک بازه ی زمانی ثابت، دبی افزایش می یابد. این فرآیند چندین مرتبه تکرار می شود (معمولا ۴ دبی متفاوت برای آزمایش ۴ نقطه ای فشار)، و سپس چاه یا بسته می شود یا به تولیدش ادامه می دهد. مقدار دبی نهایی معمولا ۳-۲ برابر دبی های قبلی است. وقتی که داده ها جمع آوری شد، فشار ته چاهی  (BHP) بر اساس یک جریان آزاد مطلق (AOF) رسم می شود تا قابلیت تحویل دهی و AOF چاه تعیین شود. AOF، به عنوان تعداد فوت مکعب از گاز که در طی ۲۴ ساعت توسط یک چاه تولید می شود در صورتی که تنها فشار مقابل تولید در چاه، فشار اتمسفری باشد.

دو دبی اصلاح شده آزمایش افت فشار (2 rate modified drawdown test) :

نوعی دیگری از آزمایش با دبی های مختلف، آزمایش افت فشار اصلاح شده با دو دبی است، در این مورد، دبی یک چاه در حال جریان  دو برابر می شود تا یک آشفتگی جدید آغاز شود. افت فشار جریانی ته چاه، ارزیابی مخزن و تکمیل چاه را ممکن می سازد. نوع دیگری از آزمایش دو دبی، کاهش دبی و مشاهده افزایش فشار در فشار جریانی ته چاه است. این نوع آزمایش، در چاه هایی که نگرانی بابت جدایش مجدد فازی در حین  Build – Up وجود دارد، انجام می شود. فرضا، این ساخت فشار جزئی باید هر چیزی که یک آزمایش ساخت فشار معمولی می دهد را فراهم کند. در عمل، این نوع آزمایش فقط برای تعیین اینکه آیا چاه پوسته قابل توجهی دارد یا خیر، و یک تخمین کلی از تراوایی آن باید استفاده شود. استفاده دیگر از آزمایش دودبی، تخمین فشار مخزن با فرض شاخص بهره وری ثابت PI (Productivity Index) و رسم     (P initial – P Well) / Q. اگر چه این روش برای مخازن با تراوایی بالا صحیح است.

یکی از مشکلات آزمایش دبی - بعد از - دبی این است که بعضی از تغییرات دبی ممکن است به اندازه ای نباشد که بتواند در مخزن آشفتگی ایجاد کند. برای اطمینان از اینکه تغییر دبی، آشفتگی لازم را در مخزن ایجاد می کند، دبی جدیدباید دو برابر دبی قبلی باشد. اگر این مورد نباشد، ممکن است مرزها برای دبی های مختلف، به کاهش فشار به صورت متفاوتی اثر بگذارد. که منجر به تخمین کم شاخص بهره وری چاه شود. برای این مشکل، از آزمایش متقارن (Isochronal) پیشنهاد می شود.

آزمایش متقارن (اصلاح شده) Isochronal (Modified) Test: 

آزمایش Isochronal قابلیت تحویل دهی دقیق تری نسبت به آزمایش دبی- بعد از- دبی فراهم می کند، هم چنین اجازه ی ارزیابی ضریب پوسته وابسته به دبی را می دهد. بعد از اینکه SIBH پایدار شد، چاه مانند آزمایش دبی- بعد از- دبی تولید می کند، با این تفاوت که در پایان هر دبی، چاه بسته می شود. در این آزمایش، چاه بسته می شود تا فشار استاتیک چاه پایدار شود؛ در آزمایش Isochronal اصلاح شده، چاه به مدت زمانی که در مرحله قبل جریان داشته، بسته می شود. آخرین دوره جریان معمولا ۶-۴ برابر طول جریان های دیگر است. بعد از دوره ی نهایی جریان، چاه ممکن است مجددا بسته شود، مخصوصا اگر داده های مربوط به بستن اولیه چاه جمع آوری نشده باشد. در عمل، آزمایش Isochronal  اصلاح شده رایج تر از آزمایش Isochronal می باشد، زیرا زمان بستن چاه در آنها مشخص و ثابت است، زمان کمتری را می گیرند و نتایج یکسانی را فراهم می سازند. آزمایش های قابلیت تحویل دهی (Deliverability) مانند آزمایش دبی- بعد از-دبی است، به جز اینکه برای محاسبه تغییر فشار موثر در مخزن از فشار آخرین بستن چاه استفاده می شود، به جای یک*P ثابت.

در حالت کلی، تنها مشکل آزمایش چند دبی (multi - rate test) این است که باید به طور کامل انجام شود تا نتایج معنی داری بدهد. تمام دوره های زمانی جریان باید یکسان باشد به جز دوره ی جریان پایدار شده آخر که باید ۳-۲ برابر طول دوره های جریانی قبل در آزمایش دبی- بعد از- دبی و ۶-۴ برابر در آزمایش Isochronal باشد. آزمایش دبی- بعد از- دبی حداقل ۳ دبی و آزمایش Isochronal حداقل ۴ دبی باید داشته باشد. مهم تر از همه اینکه، هر دبی جریانی موفق باید از دبی قبلی بیشتر باشد.

به طور کلی:

·         آزمایش چند دبی برای ارزیابی مخزن و تکمیل، آزمایش های نظارتی و AOF یا تحویل دهی چاه مناسب است.

·         یک قانون سر انگشتی برای آزمایش افت فشار (بعد از بستن چاه) این است که معمولا تا دو برابر طول بسته شدن مرحله ی قبل، قابل قبول است.

·         چوک ثابت، نه دبی ثابت

 

·         آزمایش های چند - دبی معمولا برای روش های آنالیز نمودار (Type - Curve) مناسب نیستند.

محبوب ترین ها

خواص سنگ مخزن 15 ارديبهشت 1395 8
اسیدکاری 21 تیر 1395 5
نمودارگیری چاه 11 مرداد 1395 5
خواص سنگ مخزن 23 تیر 1395 3
فرازآوری مصنوعی 15 ارديبهشت 1395 3

پربازدیدترین مطالب

آخرین مطالب گروه